Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Identiteit In2Connection

Adres: Heldergemstraat 122-2 te 9450 Haaltert

GSM: +32 478 946466

E-mailadres: vanessa@in2connection.be

Ondernemingsnummer: BE0524.783.559

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van Eesbeek Vanessa, handelend onder de benaming “In2Connection”, hierna genoemd “In2Connection” en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer. Alle documenten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van internationale verdragen.

Voordat de overeenkomst op wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant elektronisch via url ter beschikking gesteld.

Bij het aangaan van een traject van drie maand of langer heeft de klant na de eerste sessie nog het recht het traject te annuleren, mits betaling van de eerste sessie volgens een op voorhand vastgesteld bedrag dat cash wordt betaald en in het kennismakingsverslag wordt meegedeeld.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van In2Connection kan niet van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.

Artikel 3 Aanbod & Offertes

Het aanbod wordt via een kennismakingsverslag meegedeeld aan de klant, er wordt melding gemaakt als trajecten onder een beperkte geldigheidsduur geschieden in het verslag alsook op de factuur.

Het aanbod omvat een omschrijving van de aangeboden diensten.

Alle resultaten zijn afhankelijk van de eigen inspanningen van de klant.

De aanvang van het desbetreffende project houdt de aanvaarding van het aanbod vermeld in het kennismakingsverslag door de opdrachtgever in. Indien bepalingen vermeld in het aanbod van het kennismakingsverslag afwijken van deze van de algemene voorwaarden, hebben de afwijkende bepalingen in het aanbod voorrang op de algemene voorwaarden.

In2Connection kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste opgave door de opdrachtgever van de facturatiegegevens.

Artikel 4 Contractovereenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klantvan het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 Recht tot ontbinding of herroeping

Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag, die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de klant het recht om zijn opdracht te herroepen, op voorwaarde dat men In2Connection hiervan schriftelijk op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken ervan.

De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

Artikel 6 Prijs & betaling versus wanbetaling

Bij aanvang van de eerste sessie wordt deze cash voldaan, het restbedrag dient gestort te worden uiterlijk 1 werkdag alvorens de tweede sessie van start gaat.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW- tarieven.

In2Connection behoudt zich het recht om een tweede sessie pas te starten na betaling van het volledige traject, tenzij een afbetalingsplan in delen schriftelijk is overeengekomen tussen In2Connection en de klant.

Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, bij gebrek aan tijdige betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten verschuldig zijn vanaf de vervaldatum van de facturen tot op de datum van de algehele betaling. De voormelde interestvoet is deze die van toepassing is overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarnaast heeft In2Connection het recht om bij gebrek aan tijdige betaling van facturen de uitvoering van werken op te schorten tot op het ogenblik van volledige betaling.

Daarnaast is bij gebrek aan tijdige betaling van de factuur eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 25 EUR en een maximum van 75 EUR, onverminderd het recht van In2Connection om haar buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, veroorzaakt door de niet- of laattijdige betaling, te bewijzen en de betaling ervan door te voeren. Bij laattijdige betaling worden alle openstaande facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, ondanks de door In2Connection eventuele toegestane betalingstermijnen.

Artikel 7 Levering en uitvoering

De ondernemer zal de geaccepteerde diensten met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen starten, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet binnen deze termijn kan gestart worden door In2Connection kan, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 8 Duurtijd, opzegging & verlenging

De duurtijd wordt steeds bepaald in het contract, in onderling akkoord met de klant.

Door ondertekening van het contract gaat de klant akkoord met de voorgestelde duurtijd.

Indien een klant voor het verstrijken van de duurtijd opzegt, kan dit schriftelijk doch het voordeeltarief van het traject vervalt op die manier, dwz dat de klant de reeds gevolgde sessies aan een uurtarief van zal dienen te vergoeden, het uurtarief staat bepaald in het contract, alsook hoe een eventuele terugbetaling van niet geleverde diensten kan geschieden indien er nog een restbedrag is.

Verlening van diensten van bepaalde duur kunnen nooit stilzwijgend verlengd worden.

Artikel 9 Klachtenregeling

Op straffe van nietigheid dient elke klacht via aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 7 kalenderdagen na levering van diensten. Elke factuur die binnen 7 kalenderdagen niet betwist werd, wordt beschouwd als zijnde aanvaard. De betalingsverplichting van de opdrachtgever wordt niet opgeschort door het indienen van een zelf klaarblijkelijk gegronde klacht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld bij de betaling, worden betalingen steeds toegerekend op de oudste openstaande factuur.

Een klacht vervalt automatisch indien de opdrachtgever het werk van In2Connection heeft aangepast of laten aanpassen.

Bij de ondernemer van In2Connection ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klanteen meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De klant dient de ondernemer van In2Connection in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

Klachten of betwistingen dienen steeds rechtstreeks en schriftelijk te worden gemeld bij In2Connection, op het volgende adres: Heldergemstraat 122-2 te 9450 Haaltert.

Voor alle betwistingen over de totstandkoming, geldigheid, interpretatie en uitvoering van diensten, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk Arrondissement Oost – Vlaanderen afdeling Aalst- Dendermonde of het gerechtelijk Arrondissement van Vlaams Brabant afdeling Vilvoorde van toepassing.

Artikel 10 Overmacht & ziekte

In2Connection is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht & ziekte.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e- mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, personeelsschaarste, tekortkomingen van opdrachtgevers gelden uitdrukkelijk als overmacht.

In2Connection is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

In2Connection kan enkel aansprakelijk zijn in geval van opzet en zware nalatigheid. De aansprakelijkheid zal steeds beperkt zijn tot het bedrag van de gefactureerde of betaalde sommen door de opdrachtgever, die aanleiding heeft gegeven tot de opdracht in kwestie. In2Connection kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, inbegrepen de verhoging van algemene kosten, klantenverlies, gederfde winsten, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 11 Gegevensbeheer

In het kader van de privacy van persoonsgegevens kan men het volledige Privacy beleid raadplegen in de Privacy Policy welke vermeld staat op de footer van iedere webpage van In2Connection.

Artikel 12 Beroepsgeheim

In2Connection is gebonden aan het beroepsgeheim. Dit houdt in dat de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van bedrijfsspecifieke teksten en cursusteksten niet mogen vrijgegeven worden.

In2Connection heeft echter de toelating om in zijn commerciële communicatie, ondermeer op de website en via sociale netwerken, te vermelden dat hij voor de opdrachtgever werkt.

Artikel 13 Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van het auteursrecht, van de opleidingen, behoren toe aan In2Connection. Het materiaal dat In2Connection ontwikkelt met het oog op de opleidingen, mag door de opdrachtgever enkel aangewend worden voor intern gebruik. Indien schendingen worden vastgesteld, zal de opdrachtgever worden aangesproken tot vergoeding van de schade.

Artikel 14 Opleidingen & coaching

Annulatie van opleidingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren via volgend emailadres: vanessa@in2connection.be. Bij annulatie van de opleiding of coaching meer dan 24 uur op voorhand, mag deze les zonder kosten opnieuw worden ingepland. Bij opleidingen of coaching op maandag, dient de opdrachtgever ten laatste vrijdagvoormiddag (voor 12u) te annuleren. In alle andere gevallen zal deze opleiding of coaching beschouwd worden als opgenomen en is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

In2Connection werkt met een doorlooptijd, zijnde de periode waarin alle sessies van een cursus dienen ingepland te worden. Deze doorlooptijd mag door de opdrachtgever met maximum 20% overschreden worden. Opleidingen die niet binnen de maximale doorlooptijd zijn opgenomen, worden volledig gefactureerd. Ook indien de opdrachtgever deze opleiding definitief annuleert, zal de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn.

Indien een cursist een opleiding niet afmaakt, kan de opdrachtgever de resterende uren overdragen naar een andere cursist. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen nadat In2Connection op de hoogte werd gesteld van deze stopzetting. De nieuwe cursist dient eveneens hetzelfde doel na te streven met het volgen van de opleiding (dezelfde taal, dezelfde inhoud). Mededeling van het voormelde dient steeds schriftelijk te gebeuren, per mail aan vanessa@in2connection.be.

In het aanbod is digitaal cursusmateriaal vervat.

In2Connection stelt alles in het werk opdat de opdrachtgever zijn doelstellingen haalt in het kader van een opleiding. De individuele cursisten blijven echter de enige verantwoordelijken voor hun eigen resultaten.

In2Connection kan niet aansprakelijk gesteld worden als door overmacht bepaalde diensten/opleidingen niet volgens de planning kunnen worden voorzien.

Laatst bijgewerkt op 1 september 2022.